Expression of FLICE-inhibitory Protein in Synovial Tissue and Its Association with Synovial Inflammation in Juvenile Idiopathic Arthritis
Feng-xia Wu, Li-jun Wu, Xiong-yan Luo, Ming-hui Yang, Zhong Tang, Chuan-mei Xie, Jing-guo Zhou, Jian-long Guan and Guo-hua Yuan
Expression of FLICE-inhibitory Protein in Synovial Tissue and Its Association with Synovial Inflammation in Juvenile Idiopathic Arthritis
Feng-xia Wu, Li-jun Wu, Xiong-yan Luo, Ming-hui Yang, Zhong Tang, Chuan-mei Xie, Jing-guo Zhou, Jian-long Guan and Guo-hua Yuan
Chinese Medical Sciences Journal . 2010, (1): 20 -26 .  DOI: 10.1016/S1001-9294(10)60015-6